دوازدهمین کنفرانس بین المللی شیمی ، مهندسی شیمی و نفت