کمیته علمی

دبیر علمی کنفرانس
 

دکتر سید سعید حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

بخش شیمی:

 

1- پروفسور جهانبخش قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2-دکتر مجید سعیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3- دکتر زاهد احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

4- دکتر محمدقربان دکامین عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت

5- دکتر علی ملکی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

6- پروفسور سیدحسین موسوی پور عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

7- دکتر حسین حمادی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

8- پروفسور داود نعمت الهی عضو هیئت علمی دانشگاه بو علی سینا همدان

9- پروفسور محمد جوشقانی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

10- پروفسور حیدر رئیسی عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

11- پروفسور حسین عبدالمحمدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

12- پروفسور بیوک حبیببی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

13- دکتر منوچهر مامقانی عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

14- دکتر هادی پارسا عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

15- دکتر امیر باقری گرمرودی عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 

بخش مهندسی شیمی

 

1-پروفسور سید محسن محسنی بزرگی عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

2- پروفسور محمدتقی حامد موسویان عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3- دکتر فرزام فتوت عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

4- دکتر محسن محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

5- دکتر علیرضا خزعلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

6- دکتر مهدی سلامی عضو هیئت علمی دانشگاه سهند تبریز

7- دکتر ستار قادر عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

8- دکتر محمد رضا میر اولیایی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

9- دکتر یوسف تمثیلیان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

10- دکتر مرتضی مرادی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

11- دکتر غلام خیاطی عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

12- دکتر علی اکبری عضو هیئت علمی دانشگاه سهند تبریز

13- دکتر حسین روغنی ممقانی عضو هیئت علمی دانشگاه سهند تبریز