اعضای شورای سیاست گذاری کنفرانس

 

1- پروفسور حمید گرمابی نماینده مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2- دکتر سید سعید حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

3- دکتر سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

4- دکتر فریدون حسنوند ریاست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

5- دکتر ابراهیم حشمت دهکردی عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران

6- دکتر میثم طباطبائی رئیس انجمن سوخت های زیستی ایران