آدرس محل برگزاری

خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم ، پردیس شمالی دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 

 

 

کنفرانس شیمی، کنفرانس ملی شیمی، کنفرانس بین المللی شیمی، کنفرانس شیمی 96، کنفرانس شیمی 1396، کنفرانس ملی شیمی 1396، کنفرانس بین المللی شیمی 1396، کنفرانس شیمی آلی، کنفرانس شیمی تجزیه، کنفرانس فتوشیمی، کنفرانس ملی نانو، کنفرانس نانوشیمی، کنفرانس مهندسی شیمی، کنفرانس ملی مهندسی شیمی، کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی، کنفرانس مهندسی شیمی 96، کنفرانس ملی مهندسی شیمی 96، کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی 1396، کنفرانس شیمی و مهندسی شیمی، کنفرانس مهندسی شیمی و شیمی، کنفرانس شیمی و مهندسی شیمی 96، کنفرانس ملی شیمی و مهندسی شیمی 96، کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی 96، کنگره شیمی، کنگره شیمی و مهندسی شیمی، کنگره مهندسی شیمی، کنفرانس شیمی دانشگاه تهران، کنفرانس کاتالیست، کنفرانس نفت، کنفرانس پتروشیمی، کنفرانس گاز ایران، کنفرانس فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران، کنفرانس پالایش و پتروشیمی، کنفرانس مهندسی نفت، کنفرانس ملی مهندسی نفت، کنفرانس پلیمر، کنفرانس مهندسی پلیمر، 1396، کنفرانس ایمنی، کنفرانس حریق، کنفرانس اطفای حریق، کنفرانس ایمنی و HSE، کنفرانس صنایع معدنی، کنفرانس صنایع شیمیایی، کنفرانس ایمنی بهداشت و محیط زیست، کنفرانس محیط زیست، کنفرانس نانوتکنولوژی، کنفرانس بیوتکنولوژی، کنفرانس مهندسی داروسازی، کنفرانس مواد و فرایندهای هسته ای، کنفرانس صنایع غذایی، کنفرانس شیمی کاربردی