تعرفه های ثبت نام

ثبت نام دانشجویان:

100.000تومان

 ثبت نام  بدون مقاله

200.000 تومان

   ثبت نام  حضوری

300.000 تومان

ثبت نام حضوری + همکار

هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 150.000 تومان می باشد.

هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار اضافی 75.000 تومان می باشد.

هزینه ثبت نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و 2 وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می باشد

 

ثبت نام آزاد:

100.000تومان

 ثبت نام  بدون مقاله

250.000 تومان

   ثبت نام  حضوری

350.000 تومان

ثبت نام حضوری + همکار

هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 150.000 تومان می باشد.

هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار اضافی 75.000 تومان می باشد.

هزینه ثبت نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و 2 وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.